کد خبر: 44241تاریخ انتشار : 2:02:52 - چهارشنبه 20 فوریه 2019

فارس دارای بیشترین سهم در پایتختی کتاب

فارس دارای بیشترین سهم در پایتختی کتاب

۴ بیلیارد و ۴۰۰ میلیارد تومان جمع تخلفات مالی امسال در شعب سازمان تعزیرات بوده است.

فارس دارای بیشترین سهم در پایتختی کتاببه گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس صابر سهرابی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس گفت: استان فارس با دو شهر، بیشترین سهم را در پنج شهر نهایی راه یافته به پایتختی کتاب را به دست آورد.
سهرابی افزود: با حذف اوز در مرحله نهایی این دوره پایتختی کتاب، دو شهر شیراز و صدرا توانستند به جمع پنج شهر نامزد نهایی پایختی کتاب راه یابند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس از جمله شاخصهای انتخاب پایتخت کتاب ایران را شهروند محور بودن طرح ها، مشارکت صنوف مختلف در امر کتابخوانی، تعامل با دستگاههای مختلف شهری و برنامه ریزی سال آینده، اعلام کرد.
جشنواره انتخاب پایتخت کتاب ایران برگرفته از طرح انتخاب پایتخت کتاب جهان است که از سال ۲۰۰۱ میلادی به ابتکار سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی سازمان ملل متحد (یونسکو) آغاز شده است.
لقب پایتخت کتاب ایران به شهری اعطا میشود که برای تقویت جایگاه کتاب و کتابخوانی تلاشهایی درخور توجه کرده باشد.
دبیر شورای فرهنگ عمومی فارس همچنین گفت: دو روستای فارس هم توانسته اند به جمع ١٠ روستای برگزیده جشنواره روستاها و شهرهای دوستدار کتاب راه یابند.
وی خاطر نشان کرد: دو روستای جایدشت از توابع شهرستان فیروزآباد و روستای کریشکی از توابع شهرستان لارستان دو روستای فارس هستند که در جمع ١٠ روستای برگزیده جشنواره روستاها و شهرهای دوستدار کتاب قرار گرفته اند.
جشـنواره روسـتاهای دوسـتدار کتاب برای نخسـتین بـار در سال ۱۳۹۳ با هدف ترویـج کتابخوانی برگـزار شـد.
هـدف ایـن جشـنواره حمایـت از اقدام هـای انجام شـده در روسـتاها و پشـتیبانی از پیشـنهادهای ابتـکاری در حـوزه کتـاب و کتابخوانـی در روسـتاها، و معرفـی فعالیت هـای فرهنگـی و ترویجـی مرتبـط بـا کتابخوانـی اسـت کـه بـا مشـارکت مـردم و دسـتگاههای فعال در روسـتا انجام شـده یـا اجرای آن برای سـال آینـده پیش بینی شـده اسـت.
اختتامیه پایتختی کتاب ایران و جشنواره روستاها و شهرهای دوستدار کتاب، چهارم اسفندماه در تهران برگزار خواهد شد.


منبع :: http://fars.iribnews.ir

خبر جدید  بازار نوروزی فارس زیر ذره بین بازرسان
0/5 (0 نقد و بررسی)