کد خبر: 5120تاریخ انتشار : ۱۹:۰۲:۲۶ - چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶

شیرازی ها راه وفرهنگ هدیه کتاب رااز نو آغازکنند/انتقاد از شمارگان

شیرازی ها راه وفرهنگ هدیه کتاب رااز نو آغازکنند/انتقاد از شمارگان

شیرازی ها راه وفرهنگ هدیه کتاب رااز نو آغازکنند/انتقاد از شمارگان


شیرازی ها راه وفرهنگ هدیه کتاب رااز نو آغازکنند/انتقاد از شمارگان