به گزارش خبرگزاری برنا؛ ساسانتاجگردون گفت: سال گذشته بودجه ابلاغی استان فارس یک هزار و ۴۲۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بود که برای سال ۹۸ این عدد، یک هزار و ۶۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که میانگین کشوری در این بخش ۱۱ و ۶ دهم درصد افزایش دارد که نشان میدهد سهم استان فارس نسبت به میانگین کشوری بیشتر است.

او اظهار داشت: همچنین در سال ۹۷ تعداد طرحهای ملی استان ۱۵۸ طرح بود که این عدد در سال ۹۸ به ۱۶۲ طرح رسیده که نشان میدهد بودجه این بخش نیز با افزایش ۱۹ و سه دهم درصدی از یک هزار و ۱۳۶ میلیارد تومان در سال ۹۷ به یک هزار و ۳۵۶ میلیارد تومان در سال ۹۸ رسیده است.

تاجگردون، سرجمع اعتبارات مصوب عمرانی فارس در سال ۹۷ را یک هزار و ۷۲۹ میلیارد تومان برشمرد و افزود: در بحث اعتبارات ملی نیز پس از کسر سهم اعتبارات توازن، عدد مصوب استان فارس در سال ۹۷ به ۵۹۸ میلیارد تومان رسید.

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزیفارس ادامه داد: همچنین، سرجمع اعتبارات استانی و ردیفها و همچنین اعتبارات ملی نیز سال گذشته بالغ بر ۲ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان بوده که میانگین تخصیص حدود ۸۷ و هفت دهم درصد بوده است.

وی، سهم استان فارس از پروژههای نیمه تمام ملی و استانی را در کشور قابل توجه دانست و افزود: در حالی که برای تکمیل تمام پروژههای نیمه تمام در کشور ۶۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است، سال گذشته ۶۲ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۱۰ درصد این عدد تخصیص یافت.

تاجگردونگفت: بر این اساس پیش بینی میشود که اگر هیچ پروژه جدیدی در کشور آغاز نشود و بدون افزایش قیمت، در مجموع حدود ۲۰ سال طول میکشد که این پروژهها اجرایی شود.

او اضافه کرد: یکی از سیاستهای دولت برای تکمیل پروژههای نیمه تمام، واگذاری آنها به بخش خصوصی بود که واگذاری پروژه باغ موزه مشاهیر، تصفیه خانه خط دوم آبرسانی به شیراز و آزاد راه لامرد – پارسیان به بخش خصوصی بر همین اساس انجام شد.

وی افزود: به منظور ایجاد انگیزه در بخش خصوصی برای مشارکت در تکمیل پروژههای نیمه تمام، مواردی همچون امکان ایجاد تغییر کاربری و پرداخت تسهیلات یارانهای از سوی دولت در نظر گرفته شده است.

تاجگردون، با اشاره به محدودیتهای اعتباری، از دستگاههای اجرایی استان خواست که هزینههای غیر ضروری صرفهجوییکنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزیفارس گفت: البته معیشت کارکنان و اقشار آسیب پذیر برای دولت از اهمیت ویژه برخوردار است و به همین دلیل در قانون بودجه سال ۹۸ کماکان سیاست کمک به فقرزدایی در دستور کار است.

او افزود: بر همین اساس بحث پرداخت یارانه، پرداخت کمکهای حمایتی به خانوادههای تحت پوشش بهزیستی، کمیته امداد و دیگر نهادهای حمایتی با روند افزایشی در حال انجام است و دولت در این بخش هیچگونه کمبودی نخواهد گذاشت.