کد خبر: 43906تاریخ انتشار : ۱:۰۶:۱۹ - پنج شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷

حامی بخش‌خصوصی در استان فارس هستیم

حامی بخش‌خصوصی در استان فارس هستیم

ایلنا: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: ما سعی کردیم به‌عنوان دولت حامی بخش خصوصی استان باشیم نه مانع.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: ما سعی کردیم به‌عنوان دولت حامی بخش خصوصی استان باشیم نه مانع.

به گزارش ایلنا، محمدمهدی قاسمی با اشاره به جایگاه ایران و استان فارس در تولید خرما اظهار داشت: ما نمیتوانیم شرایط گذشته و شیوههای سنتی را در تولید خرما دنبال کنیم بلکه باید تولید، بستهبندی، فرآوری و صادرات را در یک زنجیره قرار دهیم.

وی با بیان اینکه باید به یک پکیج در زمینه تولید خرما توجه شود که هم منافع تولیدکننده، فرآوری کننده و صادرکننده دیده شود، گفت: در غیر این صورت نمیتوانیم بازار خوبی را نصیب خود کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس با اشاره به اینکه ایجاد صندوق حمایتی راهکاری مناسب برای پشتیبانی از تولید و صادرات است، افزود: این امر در دیگر محصولات رخ داده است و زمینه رقابت با دنیا را فراهم میکند.

قاسمی با تاکید بر بحث مکانیزاسیون در کشاورزی عنوان کرد: مکانیزهکردن کشاورزی در حوزه زراعت بیش از باغات بوده و برای ترویج بیشتر مکانیزاسیون وزارتخانه ردیفهای اعتباری بیشتری در نظر بگیرد.

وی با بیان اینکه ترویج مکانیزاسیون در این حوزه کشاورزی سبب کاهش هزینه تولید میشود، تصریح کرد: امید است که سرمایهگذاران بیشتری در این حوزه وارد شوند و ما در استان این آمادگی را داریم که تشکلها و سرمایهگذاران را برای ورود به این عرصه حمایت کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس با اشاره به ضعف در حوزه بستهبندی و فرآوری در انواع محصولات کشاورزی بیان کرد: هنوز محصولات ما بهویژه خرما بهصورت حجمی و انبوهی صادر می شود در صورتی که صادرات به صورت جزئیتر منافع و سود بیشتری دارد.

قاسمی با بیان اینکه هنوز در بستهبندی خرما جای کار وجود دارد که هم سبب درآمدزایی و هم اشتغال میشود، تصریح کرد: ما سعی کردیم بهعنوان دولت حامی باشیم نه مانع و این همایش میتواند نقش مهمی در بیشتر کردن ارزش افزوده خرما داشته باشد.


منبع :: https://www.ilna.ir