کد خبر: 6370تاریخ انتشار : ۱۰:۲۱:۳۷ - پنج شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۷

ثبت آیین حليم پزان اقلید در فهرست میراث ناملموس کشور

ثبت آیین حليم پزان اقلید در فهرست میراث ناملموس کشور

آخرین نشست کمیته میراث ناملموس کشور، ۵۲ اثر از جمله آیین حلیم پزان اقلید را در فهرست میراث ناملموس کشور قرار داد.


آخرین نشست کمیته میراث ناملموس کشور، ۵۲ اثر از جمله آیین حلیم پزان اقلید را در فهرست میراث ناملموس کشور قرار داد.