کد خبر: 51162تاریخ انتشار : ۱۹:۴۳:۰۴ - پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸

توسعه گردشگری فارس به استانداردهای علمی و تخصصی نیاز دارد

توسعه گردشگری فارس به استانداردهای علمی و تخصصی نیاز دارد

مدیرعامل توسعه گردشگری فارس با بیان اینکه نگاه به گردشگری باید علمی‌تر و تخصصی‌تر باشد، گفت: علاوه بر داشتن دید علمی، باید بین دستگاه‌ها و فعالان عرصه گردشگری یکپارچگی وجود داشته باشد تا توسعه به صورت حرفه‌ای محقق شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، یکی از موضوعاتی که امروز همگان به تاثیرش در رونق اقتصاد پی بردهاند و از آن دم میزنند، گردشگری و مقولات مرتبط با این صنعت و به گفته بسیاری از کارشناسان فراصنعت است، اما نکتهای که این روزها در میان فعالان این عرصه مطرح میشود داشتن رویکرد علمی و تخصصی در این زمینه است.

در دیدگاه حرفهای به فعالیتهای گردشگری با دیدی جامعتر نگریسته میشود و تنها توجه به زیرساختها و توسعه آنها مهم نیست بلکه به واسطه ارتباطی که گردشگری با مردم دارد، به فرهنگسازی، افزایش مهارتها و برندسازی توجه میشود.

«دسترسی به توسعه پایدار و ارزشآفرینی در گردشگری با تاکید بر اصول درونزایی و برونگرایی اقتصاد»، «طراحی، مشاوره، ساخت، توسعه و بهرهبرداری از اماکن و فضاهای گردشگری، تفریحی و اقامتی در سطح کشور براساس استانداردها و فناوریهای مدرن و با نگاه کیفی و رشد سودآوری» و «معرفی ظرفیتها، جذب وهدایت سرمایهگذار و توانمندسازی فعالان حوزه گردشگری با بهرهمندی از شایستگیها، منابع و تجارب غنی شرکت توسعه گردشگری ایران» به عنوان چشماندازهای شرکت توسعه گردشگری ایران به عنوان بازوی بخش دولتی در رونق گردشگری مطرح شده است؛ عناوینی که به حرفهایتر شدن این صنعت کمک میکند.

محسن رستگاری، مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری استان فارس نیز ظهر امروز در نشستی به بیان برنامهها و اهداف این شرکت در راستای حرفهایگری در گردشگری پرداخت و اظهار داشت: مهندسی مجدد در ساختار کسب و کار حوزه گردشگری هدف اصلی است که در سال ۹۸ دنبال میشود.

وی با بیان اینکه گردشگری به دلیل ارتباطی که با مردم دارد، فراصنعت است گفت: برای رسیدن به این هدف و چشمانداز برنامهریزی و آسیبشناسی میشود که ایجاد کسب و کار جدید در این حوزه و حمایت از مجموعههای فعال که در حال حاضر دچار مشکل شدند، از جمله اقدامات است که باید انجام شود.

رستگاری با بیان اینکهنگاه به گردشگری باید علمیتر و تخصصیتر باشد، افزود: علاوه بر داشتن دید علمی، باید بین دستگاهها و فعالان عرصه گردشگری یکپارچگی وجود داشته باشد که تعریف اهداف مشترک میتواند به این موضوع کمک کند.

مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری استان فارس با بیان اینکه برندسازی واقعی از دیگر اهدافی است که برای توسعه گردشگری در فارس باید مدنظر قرار گیرد، بیان کرد: امروز نیازها و خواستهها در عرصه گردشگری تغییر کرده و باید این تغییرات در توسعه لحاظ کرد.

ایجاد مهارت و توجه ویژه به آموزش در کنار حمایت از سرمایهگذاران داخلی و خارجی مورد دیگری بود که رستگاری برای توسعه گردشگری مطرح کرد و گفت: گردشگری با مردم مرتبط است بنابراین فرهنگسازی درونی در حوزه مهماننوازی میتواند نقش مهمی در توسعه حرفهای گردشگری داشته باشد.

وی با بیان اینکه میتوان شیراز را به عنوان شهر صمیمی معرفی کرد، افزود: برای این عنوان باید شناخت کافی نسبت به مولفههای این عنوان داشت و برای شناخت هم باید دیتا و اطلاعات لازم را جمعآوری و بر مبنای آن عمل کرد.

رستگاری با بیان اینکه تاکنون به شرکت توسعه گردشگری به دید کارگزار نگاه شده است، بیان کرد: رویه قبلی شرکت در جذب سرمایهگذار بوده که این رویه ادامه مییابد اما محور برنامهها علم و تخصص است.

توجه به بازاریابی علمی، ایجاد آگاهی و فرهنگسازی، داشتن سیستم منسجم و توجه به همه ظرفیتها و شرایط حوزه گردشگری در کنار دید علمی و حرفهای در کلام مدیرعامل شرکت گردشگری فارس تاکیدو بر نقش و کمک رسانهها در تحقق این اهداف نیز توجه شد.

انتهای پیام/ ت


منبع :: توسعه گردشگری فارس به استانداردهای علمی و تخصصی نیاز دارد