کد خبر: 49684تاریخ انتشار : ۲:۲۳:۵۲ - شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

بالارفتن ۱۰۰درصدی قیمت مسکن در شیراز/افزایش قیمت‌ها، مستاجران را حاشیه‌نشین کرد/تسهیلات بانکی به هیچ دردی نمی‌خورد/ قدرت خرید مسکن از اقشار متوسط گرفته شد

بالارفتن ۱۰۰درصدی قیمت مسکن در شیراز/افزایش قیمت‌ها، مستاجران را حاشیه‌نشین کرد/تسهیلات بانکی به هیچ دردی نمی‌خورد/ قدرت خرید مسکن از اقشار متوسط گرفته شد

ایلنا: این روزها مشــاوران املاک به دلیل کسادی بازار مسکن اوقات خود را با خواندن روزنامه سرگرم می‌کنند؛تازه اگر روزنامه‌ای باقی مانده باشد. از سوی دیگر کاهش نرخ سود…

این روزها مشــاوران املاک به دلیل کسادی بازار مسکن اوقات خود را با خواندن روزنامه سرگرم می‌کنند؛تازه اگر روزنامه‌ای باقی مانده باشد. از سوی دیگر کاهش نرخ سود بانک‌ها هم شرایط جدیدی را برای مستاجران ایجاد کرده است به طوری‌که بیشتر افراد برای کسب سود سپرده های خود را از بانک ها خارج کرده و با خرید منازل در سطح شهر نرخ رهن و اجاره را به شدت افزایش داده اند.

به گزارش ایلنا، کاهش قدرت خرید و همسان نشدن تسهیلات بانکى با رشــد قیمت مســکن، از عواملى اســت که باعث افزایش رکود مسکن در سال ۹۷ شد.باوجود اینکه از ســال ۹۲ تــا ۹۶ رکود در این بازارها حاکم بود و نوید خروج مســکن به گوش می رســید، اما در ســال ۹۷ به یکبــاره این رکود عمیقتر شــد.

آن طور که تابندهماه رئیس اتحادیه مشاورین املاک شیراز مىگوید: در حال حاضر خرید و فروش مسکن در میان دلالان سرمایهدار ایجاد مى شــود و اقشار متوســط به پایین، قدرت خرید منزل را ندارند.

محمد قاســم تابنده ماه در گفت و گو با ایلنابا بیان اینکه بازار مســکن در شیراز در یک رکود و کسادى ناشى از تورم به ســر مى برد، مىگوید: در حال حاضر قیمت مسکن در شــیراز به شدت افزایش یافته اســت بهطورى که در شرایط فعلى هیچ خرید و فروشى در بازار انجام نمى شود.

رئیس اتحادیه مشــاورین املاک شــیراز با اشــاره به اینکه امیدى به ارزان شــدن قیمت مسکن در ســال جارى نداریم، مى گوید: هر اتفاقى ممکن اســت پیش بیاید، بنابراین تنها نوســانات نرخ ارز و دلار مــىتواند نقش مهم و موثــرى را در افزایش و کاهش قیمت مسکن در شــیراز ایفا کند.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک شــیراز مــىافزایــد:بــا توجه به اینکــه قیمت منزل در شــیراز ۱۰۰ درصد افزایش داشــته اســت بنابراین تسهیلات بانکی نه تنها به هیچ دردی نمی خورد و وام مســکن هم خیلــى نتوانسته تاثیرى بر روى خانــهدار شــدن مردم داشــته باشــد.

وى ادامه مى دهد: اگر بانک ها خواســتار خانه دار شــدن مردم هستند، باید ۷۰ درصد قیمت ملک را از طریق وام به مردم بپردازند.

تابنده ماه مىگوید: در حال حاضر شــاهدیم افرادى که زمانى در مراکز شهر مستاجر بودند به دلیل نداشتن قدرت پرداخت، براى سکونت به حاشیه شهر روی آوردهاند.

قشر متوسط وپایین قـدرت خرید ندارند

مختــارى مشــاور امــلاک در شــیراز بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر میــزان فــروش مســکن در شــیراز بــه شــدت کاهــش یافتــه اســت، مــى گویــد:کاهش قــدرت خرید مــردم و افزایش چشــمگیر ناگهانى قیمت مسکن در شیراز ســبب شده که میزان فروش خانه در شیراز کاهش یابد؛ این در حالى است که آپارتمان سازها و افرادى که ملک دارند از ترس افزایش قیمت ها حاضر به فروش خانههاى خود نیستند.

وى در گفت و گو با ایلنابا بیان اینکه در شــرایط فعلى افراد معمولى و قشــر متوســط جامعه توان خرید مسکن را ندارند، مىافزاید: الان بیشــتر دلالان و افراد سرمایهدار از خرید خانه استقبال مىکنند.

مختــارى ادامــه مــىدهــد: بــه دلیل کاهــش نرخ ســود پول توســط بانکها، بیشــتر افراد و ســرمایهدارها ســرمایه و پــول خــود را از بانــک ها خــارج کرده و با هــدف بهــره بــردارى و کســب ســود وارد بازار مســکن شــدند که این اقدام آنها ســبب ایجاد یک رکود ســنگین در بــازار مســکن شــیراز شــد.

53

مختارى با بیــان اینکه ۴۰ الى ۵۰ درصد آپارتمــانهاى حومه بولوار گلســتان و چهارراه ادبیات توســط دلالان خریدارى شــده اســت، مــى افزاید: دلالها با هدف کســب ســود و منافع شــخصى خود به بــازار ورود مىکنند و این قشــر به نفع عمومى و مردم توجهى ندارند.

این بنگاه دار بیان مىکند: در حال حاضر ســازندهها و دلالان به دلیل افزایــش قیمت منزل در آینده، از فروش منازل دســت کشیدهاند و با هدف افزایش دوباره نرخ دلار و آهن و مواد اولیه ساختمان، منازل خود را نمى فروشند.

مختارى در ادامه با اشــاره به اینکه قشــر متوسط و معمولى جامعه ماننــد کارگران و کارمندان قدرت پرداخت اقساط وام مسکن را ندارند، ادامه مى دهد: در شرایط فعلى تســهیلاتى که بانک مســکن به مردم ارائه مــى دهد تاثیر چندانى بر روى خانه دار شدن مردم ندارد.

رهن و اجاره در شیراز آرزو شد

فریبرز یکی از مستاجران جوان از قیمت های نجومی رهن و اجاره در شیراز گلایه می کند و می گوید: با توجه به اینکه بنده توانایی حدود ۵۰ میلیون تومان رهن و پرداخت اجاره ۸۰۰ هزار تومان را دارم اما متاسفانه تاکنون نتوانسته ام یک منزل مناسب در نقطه معمولی شیراز پیدا کنم.

وی در گفت و گو با ایلنا می افزاید: برای اجاره منزل در فاصله یک هفته بیش از ۱۲ خانه برای رهن و اجاره آپارتمان در مناطق مختلف شیراز به مشاوران املاک سر زدهام اما تاکنون موفق به عقد قرار داد نشدم.

وی با بیان اینکه قیمت رهن و اجاره در بیشتر مناطق شبیه یکدیگر است ادامه می دهد: نکته جالب اینجاست که در بیشتر مناطق شهر شیراز قیمت رهن و اجاره مسکن به صورت سلیقهای تعیین می شود به طوری که قیمت یک منزل در میدان کلبه بلوار نصر با متراژ ۸۰ متر ۸۰ میلیون تومان با ماهیانه ۲۰۰ هزار تومان است.

وی ادامه می دهد: این در حالی است که قیمت با چنین ویژگی در نقطه ای بالاتر و شمال شهر شیراز ۷۵ میلیون رهن کامل اجاره داده می شود.

فریبرز بیان می کند:در مراجعاتی که از مشاورین املاک شیراز در فروردین ماه داشتم به این نتیجه رسیدم که بنگاه های شیراز نهایتا دو الی سه خانه برای رهن و اجاره در اختیار دارند و این در حالیست که در بعضی از مشاورین املاک در شیراز حتی یک منزل برای رهن و اجاره وجود ندارد.

وی ادامه می دهد: کاهش نرخ سود بانک ها باعث شده تا صاحبخانهها در شیراز قیمت رهن منازل را کاهش و قیمت اجاره را به صورت نجومی افزایش دهند از این رو مستاجران به دلیل گران بودن قیمت اجارهها به مناطق حاشیه شهر شیراز روی آورده اند.

فریبرز می گوید: قیمت رهن کامل آپارتمان ۲۰۰ متری در منطقه معالی آباد شیراز حدود ۲۴۰ تا ۹۰۰میلیون تومان است این در حالی است که اقشار کم درآمد جامعه که مستاجرند از مناطق یازده گانه شیراز به شهر و محله های اطراف شیراز رو آورده اند.

در بهاری که هر ساله بسیاری از مشتریان خانه اقدام به رهن و اجاره منزل میکنند برای اینکه بتوانند سرپناهی برای خود و خانوادهشان در سال پیش رو تهیه کنند ،چشم به راه تصمیمات مسئولانی هستند که شاید کمی از آرزوهایشان را برآورده کنند.

گزارش: محمدرضا طاهری


منبع :: https://www.ilna.ir